0

Részösszeg: Ft


Nincsenek termékek a kosárban.

Oldal kiválasztása

Adatvédelmi tájékoztató

1. Általános tudnivalók

1.1 Az alábbiakban tájékoztatjuk felhasználóinkat a Quickpower webáruház kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeihez kapcsolódóan kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá -személyes adat továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelő megnevezése: VillTech-Plan Kft.   I   1033 Budapest, Huszti út 1.    I    +36 70 9405999

A honlapon is feltüntetett, fenti telefonszámon folytatott beszélgetésekről hangfelvétel nem készül.

A webáruház üzemeltetője elhivatott a tekintetben, hogy adatkezelési folyamatai megfeleljenek az általános adatvédelmi rendelet (GDPR, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése érdekében szíves tudomására hozzuk, hogy a Rendelet alapján:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag a felhasználó felel. Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során az ügyfél harmadik fél adatát adta meg, úgy együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértő személyének megállapítása céljából.

 

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1 A Rendelet alapján a személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbi jogalapok legalább egyike teljesül:

– az adatkezelés hozzájáruláson alapul,

– az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, megkötéséhez szükséges,

– az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

– az adatkezelés létfontosságú érdek (pl. élet védelme) miatt szükséges,

– az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

– az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelő közhatalmi feladata végrehajtásához szükséges.

2.1.1 Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, akkor adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az ügyfél személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. A hozzájárulás akkor tekinthető megfelelő jogalapnak az adatkezelésre, ha önkéntes, konkrét, egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapul. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2.1.2 Amennyiben az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az ügyfél nem tudja a webáruház adott szolgáltatását igénybe venni.

2.1.3 A jogos érdek jogalap alkalmazásának feltétele, hogy az adatkezelő védeni kívánt jogos érdeke arányban álljon a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával. Ennek megállapítása céljából előzetesen érdekmérlegelési teszt elvégzése szükséges. Az érdekmérlegelési teszt során adatkezelő:

– azonosítja az érdekmérlegelés teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,

– megállapítja az érintettnek az érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, jogait,

– elvégzi az érintett jogos érdekeinek és az adatkezelő jogos érdekeinek vizsgálatát és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

 

3. Adatkezelés

A weboldal felhasználóit és vásárlóit érintő adatkezelés esetei és leírásuk.

3.1 Regisztráció során a webáruházban elérhető regisztrációs adatlapot kell a kitöltési útmutatónak megfelelően kitölteni. A sikeres regisztrációról a vásárló visszaigazolást kap a regisztráció során megadott email címre. A regisztráció során megadott adatokat a webáruház az informatikai rendszereibe továbbítja. A webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelés.

Az adatkezelés célja a regisztráló személy számára felhasználói fiók létrehozása a webáruházban való vásárlás folyamatának későbbi egyszerűsítése érdekében, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre: név, email cím, regisztráció időpontja, jelszó.

Az adatkezelés időtartama: visszavonásáig, személyes fiók adatainak törléséig.

Quickpower webáruház wordpress alapon működik, a kezelt adatokat a tárhelyszolgáltató által biztosított adatbázisban tárolja.

Tárhelyszolgáltató:  Tárhely.EU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968  I  Adószám: 14571332-2-42

3.2 Vásárlás során a kívánt termék kiválasztását követően, a pénztár oldalon kell megadni a megrendeléshez szükséges adatokat. A webáruházból történő vásárlás esetén a vevő a megvásárolni kívánt termék és a kapcsolódó szolgáltatás kiválasztása után a számlázási és szállítási adatok megadása után küldi el megrendelését és fizeti ki a terméket. A webáruház a megrendelés során megadott adatokat az informatikai rendszereibe továbbítja.

Online bankkártyás fizetési mód választása esetén a fizetés lebonyolítása külön online bankkártyás fizetést biztosító szolgáltató közvetítésével történik. Online fizetés esetén a weboldal átirányít a fizetési felületre, ahol a fizetéshez szükséges adatbekérés, így a bankkártya (kártyaszám, lejárati dátum, CVC kód), illetve a kártyás fizetési tranzakció adatainak (fizető azonosítója, tranzakció összege, dátuma, időpontja) bekérése történik. Az online bankkártyás fizetési felületet biztosító szolgáltató a bekért adatokat a rá irányadó PCI DSS szabvány (Payment Card Industry Data Security Standard) és adatvédelmi rendelkezések betartásával kezeli. A webáruház számára az online fizetés során kezelt adatok nem hozzáférhetőek és nem kerülnek továbbításra, csak az online fizetés sikeres végrehajásának tényéről kap tájékoztatást.

Online fizetés szolgáltatója:  Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Cégjegyzékszám: 01-10-048552  I  Adószám: 25353192-2-43

Utánvéttel történő fizetési mód választása esetén a vételárat vásárló a kézbesítést végző harmadik félnek fizeti meg készpénzzel vagy bankkártyával. Ilyen esetben a webáruház semmilyen információt nem kap és nem tárol a fizetésről.

Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése azonosítható a távollevők között kötött szerződésekre, ezen belül a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozásokra vonatkozó előírások a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet alapján.

Az adatkezelés célja a távollevők között kötött szerződés megkötése és teljesítése, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre: számlázási és szállítási adatok (név, cím, telefonszám, email cím). Vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama: a szerződésből származó követelések elévüléséig.

3.3 Számlázás során termék vásárlásakor a webáruház számlázóprogrammal készült gépi számlát állít ki.

Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség. Vonatkozó jogszabály:

– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (számlakibocsátási kötelezettség), 169.§ (számla kötelező tartalmi elemei)

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166-169 (számviteli bizonylatok, szigorú számadási bizonylat, bizonylatmegőrzési kötelezettség).

Az adatkezelés célja: az értékesítés alátámasztása, tanúsítása, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre: név, cím, vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama: a Számviteli tv. rendelkezése alapján a bizonylatmegőrzési kötelezettség 8 év.

Számlázó szoftver szolgáltatója:  InfoCentrum Szoftver Stúdió Bt.

Székhely: 7400 Kaposvár, Fő út 70.

Cégjegyzékszám: 1406305062  I  Adószám: 29065022-2-14

3.4 Csomagolás és szállítás a webshopban történő vásárlást követő folyamat. A csomagolást a quickpower végzi, a csomagküldés futárszolgálat útján történik.

Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés célja az adásvételi szerződés teljesítése (a termék átadása), a webshop történő megrendelés esetén a távollevők között kötött szerződés teljesítése, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre: név, szállítási cím, elérhetőségi adatok (telefonszám, email cím). Szállítás időpontja.

Az ügyfél által közölt egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama: a szerződésből származó követelések elévüléséig.

Az informatikai rendszert a Magyar Posta Zrt. biztosítja.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Cégjegyzékszám: 01-10-042463

3.5 14 napos elállási/felmondási jog gyakorlása esetén a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A fogyasztó vásárló elállási jogát nyilatkozat útján gyakorolhatja. Amennyiben a fogyasztó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát egyértelműen tartalmazó nyilatkozatát eljuttathatja postai levélben, vagy emailben a claim@quickpower.hu címre.

Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztót megillető elállási/felmondási jog gyakorlására vonatkozóan a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség azonosítható. Vonatkozó jogszabály: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet.

Az adatkezelés célja jogszabályban biztosított elállási/felmondási jog gyakorlása, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre: szerződéskötés időpontja, megvásárolt termék, fogyasztó neve, címe, bankszámlaszáma (amennyiben így rendelkezik az összeg visszautalásáról)

Az adatkezelés időtartama: 5 év.

3.6 Jótállási, szavatossági igények intézése esetén az

adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Vonatkozó jogszabályok:

– Ptk. 6:159.§ (Kellékszavatossági jogok) és 6:171. § (Jótállás)

– az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet

– a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

– az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben jogszabályi előírás alapján rögzíti

  1. a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

 

  1. b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

 

  1. c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

 

  1. d) a hiba bejelentésének időpontját,

 

  1. e) a hiba leírását,

 

  1. f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

 

  1. g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három (3) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

3.7 Hírlevél küldése, mint marketing tevékenység az ügyfél előzetes nyilatkozatától függ. Hozzájárulás esetén a webáruház a feliratkozók számára rendszeresen marketing tartalmú hírlevelet küld. A Hírlevelekben leiratkozási lehetőség is van.

Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelés. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§ (1)-(3) bekezdés értelmében, ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresés módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű, más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó részére reklám a továbbiakban nem közölhető.

Az adatkezelés célja: kereskedelmi ajánlatok eljuttatása az érdeklődők felé, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre: név, email cím. Feliratkozás/leiratkozás időpontja.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig).

Hírlevélküldő rendszer üzemeltetője:  ActiveCampaign, Inc.

Székhely: 1 North Dearborn Street, Suite 500, Chicago, IL 60602

Tel: (773) 360-2270  I  e-mail: dmca@activecampaign.com

3.8 Direkt marketing anyagok, reklámok küldése az ügyfél előzetes nyilatkozatától függ. Az ügyfél által megadott email címre hirdetés vagy reklámot tartalmazó levél, marketinganyag csak az ügyfél hozzájárulásával küldhető.

Felhívjuk ügyfelünk szíves figyelmét, hogy amennyiben hozzájárul személyre szabott reklámok küldéséhez, úgy ezekhez felhasználjuk az ügyfél korábbi vásárlásainak és/vagy a webáruházban történt böngészésének adatait.

Személyre szabott reklámokban az ügyfelet termékeinkről, aktuális szolgáltatásainkról, promócióinkról és különleges ajánlatainkról, illetve olyan információkról tájékoztatjuk, amely véleményünk szerint az ügyfél érdeklődésére tarthat számot.

A közvetlen üzletszerzéssel, a személyre szabott reklámokkal kapcsolatban az ügyfél bármikor felülvizsgálhatja korábbi álláspontját és korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen közölheti ha a továbbiakban nem kíván ilyen jellegű értesítéseket kapni. Minden esetben, amikor az ügyfél közvetlen értékesítési jellegű anyagot kap emailben, úgy emlékeztetni fogjuk arra, hogy bármikor lehetősége van álláspontja megváltoztatására. Amennyiben az ügyfél megváltoztatja korábbi álláspontját, bármikor lehetősége van leiratkozni a reklámok küldéséről.

Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelés. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§ (1)-(3) bek. értelmében, ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó részére reklám a továbbiakban nem közölhető.

Az adatkezelés célja kereskedelmi ajánlatok eljuttatása az érdeklődők felé, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre: név, email cím. Korábbi vásárlások és/vagy a webáruházban történt böngészések adatai. Feliratkozás/leiratkozás időpontja.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

 

4. Panaszkezelés

Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

 

5. Adatbiztonság

A webáruház annak érdekében, hogy biztosítani tudja az adatok védelmét (különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen), ésszerű védelmi eljárásokat foganatosít. Adatainak védelmét az ún. SSL (Secure Socket Layer) vagy HTTPS technológia biztosítja, amelynek lényege, hogy webshopunk webszervere a számára kiadott speciális SSL tanúsítvány segítségével egy biztonságos adatátviteli csatornát alakít ki a felhasználó és a webszerver között. A szerverrel folytatott kommunikáció ezen a titkosított csatornán keresztül, csak a két kommunikáló fél számára értelmezhető módon történik. Az SSL (HTTPS) technológia révén maximálisan szavatolható a webshopban való online kommunikáció és adatforgalom biztonsága. Az SSL technológia és az ehhez szükséges tanúsítvány meglétét az adott weboldal címsorában megjelenő zöld színű lakat ikon, illetve az URL (internet) címben található https:// előtag jelzi. Tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az ügyfél személyes adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az ügyfél információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

Az ügyfél információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

– hitelesített, biztonságos tárhely használatával,

– jelszavas védelem vagy kódolás használatával,

– az információkhoz való hozzáférés korlátozásával,

– naplózással,

– az adatvesztés elkerülése érdekében biztonsági mentés készítésével.

Az adatok és információk megóvásában az ügyfél is segíthet azzal, ha a webáruház regisztrációhoz/bejelentkezéshez használt jelszavát rendszeresen megváltoztatja, továbbá gondoskodik arról, hogy jelszava ne legyen hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

Szolgáltatásaink egyes esetekben hivatkozhatnak harmadik felek webhelyeire és szolgáltatásaira, melyek ellenőrzésünkön és felelősségi körünkön kívül állnak. Ezen webhelyek és szolgáltatások által gyűjtött adatok biztonságáért és védelmért, bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért a quickpower nem vállal felelősséget. E tekintetben javasoljuk, hogy ügyfeleink mindig olvassák el azon webhelyek és szolgáltatások adatvédelmi tájékoztatóit, amelyeket használni kívánnak.

Az Adatvédelmi tájékoztató letöltése pdf formátumban.